Profesjonaliści

STP dla
profesjonalistów

Celem STP dla profesjonalistów jest dzielenie się polskimi doświadczeniami budowania i funkcjonowania instytucji państwa, społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej oraz integracji europejskiej. Oferta STP dla profesjonalistów skierowana jest do przedstawicieli różnych grup zawodowych z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Program wizyt jest dostosowywany do potrzeb poszczególnych grup; inspiruje i pokazuje rozwiązania możliwe do zastosowania w konkretnych środowiskach.

Program ma także na celu wspieranie i rozwój współpracy z polskimi partnerami.

Tematyka
realizowanych
wizyt

 • Funkcjonowanie struktur rządowych, centralnych instytucji państwa, instytucji międzynarodowych i unijnych
 • Doświadczenia polskiego samorządu: wsparcie dla procesów decentralizacji i reformy samorządowej w krajach działania Programu
 • Dialog i współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi
 • Mechanizmy działania instytucji kultury i pamięci historycznej
 • Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna
 • Działalność instytucji gospodarczych i finansowych
 • Przedsiębiorczość i rozwój małego biznesu
 • Rozwój obszarów wiejskich i ekologia
 • Prawa obywatelskie w państwie prawa
 • System edukacji powszechnej i szkolnictwo specjalne
 • Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Rozwój struktur i edukacja liderów organizacji pozarządowych
 • Środki masowego przekazu i ich rola w systemie demokratycznym, doskonalenie zawodowe dziennikarzy

W STP dla profesjonalistów mogą brać udział przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Rosji, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

O wsparcie wizyty studyjnej mogą aplikować instytucje państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne z krajów, które obejmuje Program.

Wizyty są realizowane we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi mającymi doświadczenie w realizacji programów międzynarodowych na Wschodzie. Aplikacje do udziału w programie są rozpatrywane w trybie ciągłym do wyczerpania środków budżetowych Programu STP w danym roku.

Wizyty realizowane są w kilkunastoosobowych grupach i trwają około tygodnia. Uczestnicy wizyt biorą udział w prezentacjach, wykładach, dyskusjach i spotkaniach z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji samorządowych, rządowych, organizacji społecznych i gospodarczych – praktykami i teoretykami polskich przemian. Programy wizyt są opracowywane tak, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom odwiedzających Polskę specjalistów.

Staże

STP dla profesjonalistów organizuje pobyty stażowe w Polsce.

Długość pobytu stażowego jest ustalana w zależności od potrzeb stażysty i możliwości instytucji przyjmującej. Stażyści mają możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania instytucji i wypracowanych rozwiązań. Staże kierowane są priorytetowo do absolwentów STP dla Profesjonalistów.

W roku 2017 zrealizowano pilotażowe staże dla 3 osób. Co roku w stażach biorą udział 2-3 osoby.

NABÓR NA STAŻE

realizowany jest jako odpowiedź na zapotrzebowanie sformułowane przez instytucje partnerskie Programu w krajach jego funkcjonowania oraz w Polsce.