Nowy konkurs na wizyty dla studentów z Mołdawii i Ukrainy

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia ogłaszają nabór do programu Study Tours to Poland dla zmotywowanej, aktywnej młodzieży z Mołdawii i Ukrainy.

STP jest otwarty dla studentów, którzy łączą studia z pozanaukową działalnością swoich uniwersytetów (na przykład w samorządzie studenckim) lub którzy są aktywni w organizacjach publicznych/młodzieżowych, ruchach wolontariackich itp.

Kandydat do udziału w STP musi jednocześnie spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

  1. posiadać obywatelstwo Mołdawii lub Ukrainy
  2. mieszkać i studiować w instytucjach szkolnictwa wyższego z siedzibą w krajach programu (Mołdawia i Ukraina) lub innych krajach, takich jak Bułgaria, Czechy, Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.
  3. być urodzonym pomiędzy 1 lipca 2001 a 30 czerwca 2005
  4. posiadać ważny paszport międzynarodowy (termin ważności co najmniej do 31 marca 2024 r.).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 10 lipca 2023 włącznie (do 23:59 czasu polskiego)

Każdy z kandydatów otrzyma informację o wynikach konkursu indywidualnie do dnia 11 sierpnia 2023 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Wizyty studyjne zaplanowane są na okres październik-listopad 2023 (konkretne terminy zostaną podane indywidualnie zakwalifikowanym uczestnikom).

Czas trwania wizyty to 10 dni.

PROGRAM STP GWARANTUJE:

  • zakwaterowanie w hostelu/internacie (pokoje wieloosobowe, zakwaterowanie z innymi uczestnikami wizyt) w mieście, w którym zorganizowana jest wizyta programowa
  • trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
  • pomoc w uzyskaniu bezpłatnej wizy na okres uczestnictwa w STP
  • częściowy zwrot kosztów podróży w ruchu międzynarodowym

Koszty realizacji programu

Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty przygotowania i realizacji programu wizyty w Polsce

Koszty zakwaterowania i wyżywienia

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty zakwaterowania i trzech posiłków dziennie dla uczestników na terenie Polski podczas wizyty STP.

Koszty podróży

Organizatorzy zapewniają częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca studiów uczestnika do miejsca realizacji programu STP oraz zwrotu kosztów przejazdu z miejsca realizacji programu z powrotem do miejsca studiowania uczestnika.

Należy pamiętać, że trasa, środek transportu i data wyjazdu muszą być uzgodnione z organizatorami przed wizytą i muszą zostać przez nich zatwierdzone. Koszty podróży, które nie zostały potwierdzone przez organizatorów, nie będą zwracane.

Wiza i inne wydatki

  • Organizator wysyła każdemu uczestnikowi indywidualnie zaproszenie, na podstawie którego ma on prawo do otrzymania bezpłatnej wizy w polskich placówkach dyplomatycznych na okres uczestnictwa w STP. Okres ważności wizy jest wyłączną decyzją Konsula RP w danym kraju, organizator nie ma możliwości i powodu do zmiany takiej decyzji.
  • Organizator nie zwraca dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem wizy, np. przejazdu do konsulatu.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego

Warunkiem uczestnictwa w wizycie STP jest posiadanie ubezpieczenia medycznego na cały pobyt w Polsce. Ubezpieczenie musi zapewniać środki na leczenie i pobyt w szpitalu. Koszty ubezpieczenia uczestnik pokrywa samodzielnie.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Zgłoszenie uczestnictwa w STP składa się z dwóch części. Pierwsza część to złożenie informacji o kandydatach, wykształceniu, aktywności oraz oczekiwaniach związanych z uczestnictwem w STP. Druga część to ankieta społeczna, która służy usprawnieniu procesu rekrutacji do udziału w programie oraz unowocześnieniu samego programu pod kątem przyszłych uczestników.

Aby przejść pełny cykl rejestracji, należy wypełnić obie części wniosku.

Formularze aplikacyjne:

język angielski 

język ukraiński

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt z p. Ewą Romanowską: ewa.romanowska@borussia.pl

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW